Πασχαλόγιορτα στα Γρεβενά - Η θρησκευτική διάσταση

Στο μυστηριακό πλαίσιο των Παθών, η κάθοδος του Ιησού στον Άδη τοποθετείται μεταξύ της Μεγάλης Πέμπτης και της Κυριακής του Πάσχα. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει: "...ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν... και νεκροίς ευηγγελίσθη...". Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: "...αναβάς εις ύψος ηχμαλώτισεν αιχμαλωσίαν...το δε ανέβη τί εστιν ει μη ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης;", ενώ ο Απόστολος Μάρκος λέγει: "...και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ηγέρθησαν, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλην..." Με την κάθοδο του ο Ιησούς στον Άδη ελευθερώνει τους πρωτόπλαστους Αδάμ και Εύα, των οποίων η πτώση έφερε στον κόσμο την αμαρτία και τον θάνατο, ελευθερώνει τους πατριάρχες και τους προφήτες, αίρει την αμαρτία τους και την αμαρτία όλου του κόσμου, δηλαδή καταλύει δια παντός το θάνατο ως Κόλαση, Τιμωρία, Αλγηδόνα και φέρνει τη Μεγάλη Απελευθέρωση των ανθρώπων, ζώντων και νεκρών. Αιχμαλώτισε την αμαρτία, ενώ το σκοτάδι, το χάος και ο θάνατος εξαφανίστηκαν μπροστά στο φως του Χριστού.

Από τότε για κάθε πραγματικό χριστιανό δεν υπάρχει Άδης, ενώ ο θάνατος γίνεται μετάβαση στην αιώνια ζωή, στο Βασίλειο του Θεού. "...μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου", είπε ο ληστής επάνω στο σταυρό και ο Κύριος του απάντησε: "αληθώς λέγω σοι, σήμερον μετ' εμού έσει εν τω παραδείσω". Με το σταυρικό του μαρτύριο και την Ανάσταση ο Χριστός υπερέβη το θάνατο, έγινε ο νέος Αδάμ και γέμισε τα πάντα με φως "Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και η γη και τα καταχθόνια".

ΑΝΑΖΗΤΗΖΗ

Αρχή